App Detial

« back

Learn japanese kanji pro

Seller: Dau Manh
Price: 1.99


Download Learn japanese kanji pro free via AppsHawk.

Tool này có 3 chức năng chính:
1. Learn kanji (漢字)
Đây là chức năng dành để tự học Kanji. Mỗi khi vào màn hình học Kanji, chương trình
sẽ tự động random lấy ra 1 Kanji trong nhóm lựa chọn để hiển thị.
Người dung có thể setting thời gian tự động nhảy sang kí tự tiếp theo ( vẫn random và không lặp với 100 từ đang học ). Hoặc có thể tự động setting là có hiển thị hay không hiển thị Hiragana/nghĩa của Kanji.
Có tính năng để người dung có thể setting bộ data lấy từ N1,N2 -> N5, và có thể chỉ lấy các từ mà người dung đã add vào favorite trên thiết bị đó.
Ngoài tính năng lấy từ bộ data chuẩn là N1, N2 -> N5, người dung có thể select từ các chữ Kanji đơn lẻ và tạo ra các collection cho mình. Sau đó sẽ chỉ học trên bộ collection đó.
2. Test Kanji (漢字)
Đây là chức năng dành cho người dung có thể tự test lại kiến thức về Kanji đã học.
Chương trình sẽ tự động random để tạo ra bộ câu hỏi ( version 2.0.1 hiện tại đang fix là 20 câu hỏi 1 lần test và mỗi câu hỏi bình quân sẽ có 10 giây để trả lời, sẽ cho member customize ở các version sau ).
Ngay cả vị trí câu trả lời đúng cũng bị hoán đổi ở các lần test khác nhau.
Ở version 2.0.1 thì phải thoát ra màn hình khác màn hình Test và quay lai mới thực hiện
tạo lại bộ câu hỏi. Version tiếp theo sẽ fix lại vấn đề này.
3. Tra cứu từ điển Kanji (漢字)
Đây là tính năng cho phép người dung có thể tra cứu các Kanji bằng cách ( cách 1: typing, cách 2: nói chữ kanji, cách 3: scan từ image ).
Ở version hiện tại thì cách 2 và cách 3 đang phát triển. Sẽ ra mắt 2 tính năng này sau khi phát triển hoàn thiện.
Hiện tại đã version này đã support auto layout ( iphone 4 -> iphone 6s plus -> ipad -> ipad pro ).

Screens